Kirkens historie

Hørsholm Kirke

Siden Middelalderen har der på den holm, hvorpå Hørsholm Kirke er beliggende, været placeret forskellige borg- og slotsanlæg -i 1200-tallet i privat eje og fra 1382 i Kronens eje.

 

Det mest kendte slotsanlæg er Hirschholm Slot tegnet af hofarkitekten Lauritz de Thurah (1706-59) og taget i brug i 1739 under Christian VI og dronning Sofie Magdalene. Slottet var et stort trefløjet barokanlæg.

 

Under Christian VII blev slottet specielt i sommeren 1771 rammen om et blomstrende hoflivomkring dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Johann Friedrich Struensee (1737- 72). Deres datter Louise Augusta, der blev født denne sommer, blev døbt i Slotskapellet.

 

Efter Struensee's fald og Caroline Mathildes forvisning til Celle i Tyskland forfaldt slottet, da kongefamilien ikke længere ønskede at bebo det. Slotskapellet fik byens få indbyggere lov at bruge, ellers var nærmeste kirke Birkerød Kirke.

 

Frederik VI havde bitre barndomsminder fra Hirschholm. Derfor dømte han slottet til nedrivning og bestemte, at materialerne skulle benyttes i forbindelse med genopførelsen af Christiansborg Slot, der var brændt 1794.

 

Da man i 1810-12 nedbrød Hirschholm Slot lod man den sydøstlige pavillon, der rummede slotskapellet blive stående til fortsat brug for menigheden. I 1813 gennemførtes en nødtørftig istandsættelse, som viste sig helt utilstrækkelig og i 1816 blev der bevilget ca. 20.000 rdl. til en hovedreparation.

 

Hovedreparationen blev imidlertid aldrig igangsat, idet C.F.Hansen meddeler, at det ikke kan betale sig at reparere kirkepavillonen. Han mener, " at når man benyttede de i pavillonen værende bygningsmaterialer og kirkens indvendige ornamentet; ville man for den bevilgede sum kunne bygge en lille og for menigheden passende ny kirke, hvis vedligeholdelse den kunne bestride. " 

 

Christian Frederik Hansen blev født 29.februar 1756 som søn af en fattig skomager og optaget som 10-årig på Kunstakademiet. Elev af C.F.Harsdo1fj: 1784-1800 landbygmester i Altona, Holsten. Arkitekturprofessor fra 1808. Kunstakademiets direktør 1811-18,1821-27 og 1830-33. Han døde i 1845.

 

C.F.Hansen udarbejdede 3 forslag til en ny kirke, som alle viser bygninger, der er større end slotskapellet. Det blev projekt m. 2- valgt af Frederik VI -som kom til at danne grundlag for det endelige projekt; et projekt som i plan og ydre er stærkt påvirket af arkitektens arbejde med Vor Frue Kirke i København, men i høj grad tilpasset Statens anstrengte økonomi.

 

Byggeriet indledtes i efteråret 1820, og den 21.september 1823 kunne Hørsholm Kirke indvies.